Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Adwokat Łukasz Gielecki (dalej: Kancelaria), z siedzibą w: Tychy (43-100) ul. Przemysłowa 55, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych oraz serwisów internetowych Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii.

Wobec powyższego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Łukasz Gielecki, dalej również zwany: “Administratorem”.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy, za pośrednictwem e-mail: kancelaria.gielecki@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 668-297-187.

Jeśli po raz pierwszy kontaktujecie się Państwo z naszą Kancelarią pisząc na adres naszej firmowej poczty elektronicznej, informacje podane mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych naszych pracowników, a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Państwa osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Państwem korespondencji. Robimy to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej. Takie dane przetwarzane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy, a później – o ile nie dojdzie do zawarcia umowy z Państwem – są one kasowane. Podanie przez Państwa w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie korespondencji.

Jeśli jesteście Państwo już naszymi Klientami lub Kontrahentami, przetwarzamy Państwa dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, odpowiadania na reklamację) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia nam realizacji na Państwa rzecz usług prawnych. Takie dane będą przechowywane przez nas nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym zrealizowaliśmy Umowę.

\Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Państwa usługami prawnymi (sąd, urzędy, strona przeciwna i jej pełnomocnik, organy ścigania itd.), organom podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim i obsługujących płatności oraz prawnikom współpracujący z nami przy świadczeniu na Państwa rzecz usług prawnych. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o jakiekolwiek Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawne podstawy przetwarzania Państwa danych to:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

– art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

– art. 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń,

– art. 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych masz następujące uprawnienia:

W każdej chwili możecie Państwo skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Można także żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.